Foment de la incorporació de persones majors de 45 anys al mercat de treball

El mes de desembre, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions a la contractació de persones majors de 45 anys. Aquesta convocatòria, que té com a objectiu afavorir la contractació de majors de 45 anys en situació d'atur, ofereix a les empreses contractants una subvenció de 1.050 € mensuals (subvenció corresponent a jornada completa) durant un període de 6 a 12 mesos (fins a 18 mesos en el cas de persones amb una discapacitat del 33% o superior), per a contractes formalitzats entre el 19 de desembre del 2019 i el 30 de setembre del 2020.
 
Entitats beneficiàries
Totes les persones físiques o jurídiques i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com a empresàries, un contracte de treball, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, a excepció de les administracions públiques i les seves entitats dependents o vinculades, i les empreses de treball temporal.
 
Quantia
El mòdul econòmic és de 1.050 € mensuals (34,52 € diaris) per la jornada completa. En casos de jornada parcial (mínim mitja jornada), serà la part proporcional. La quantia de l’ajut dependrà de la durada del contracte inicial, i serà per a un període mínim de 6 mesos i màxim de 12 (18 en casos de persones amb discapacitat del 33% o superior).
 
Principals requisits per sol·licitar l’ajut
  • Contractació temporal o indefinida mínima de 6 mesos, amb una jornada igual o superior al 50% en un centre de treball a Catalunya. Queden exclosos els contractes en pràctiques i els fixos discontinus.
  • Les persones contractades han de tenir com a mínim 45 anys, portar un mínim de 6 mesos (dels darrers 12) inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) i estar-hi inscrites actualment: no poden haver estat contractades mitjançant un contracte indefinit en els darrers 6 mesos i no poden estar participant actualment al programa Agència de Col·locació.
  • Disposar d’un informe de l’Oficina de Treball en virtut del qual la persona reuneix els requisits per acollir-se a l’ajut.
  • Que amb la nova contractació de treball per al qual se sol·licita la subvenció augmenti el nombre de persones ocupades per l’empresa, en comparació amb la mitjana dels 12 mesos previs, tret que el lloc hagi quedat vacant per dimissió de la persona treballadora, jubilació, mort, gran invalidesa o incapacitat permanent total o absoluta de la persona treballadora, o per acomiadament disciplinari, procedent, o altra causa no imputable a l'empresa.
  • Compliment de les obligacions legals i tributàries davant l’Estat, la Generalitat, i la Seguretat Social, així com qualsevol altra obligació legal o reglamentària.
  • No haver obtingut altres ajuts per a la mateixa finalitat.
  • El nombre de contractes subvencionables mai podrà ser superior a 5 ni superar el 50% de la plantilla de la persona física o jurídica beneficiària. A excepció de si té 1 persona contractada; en aquest cas, el màxim serà 1 contracte subvencionat.

 

Termini de sol·licitud

Com a màxim un mes a partir de la data de celebració del contracte. El període de sol·licitud és del 19 de desembre de 2019 al 30 de setembre de 2020 (ambdós inclosos).
 
Normativa reguladora
Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol
Ordre TSF/188/2018, del 12 de novembre
Resolució TSF/3498/2019, de 3 de desembre
 
Sol·licituds